AZAN DAN IQAMAH

MATERI PAI KELAS V SEMESTER I

Standar Kompetensi 5. Menguman dangkan Azan dan Iqamah
Kompetensi Dasar 5.1 Melafazkan lafaz Azan dan Iqamah

5.2 Menguman dangkan Azan dan Iqamah

Indikator 5.1.1 Menirukan lafaz azan dan iqamah

5.1.2 Melafazkan lafaz azan dan iqamah

5.1.3 Mendemonstrasikan lafaz azan dan iqamah

5.2.1 Menyebutkan urutan lafaz azan dan Iqamah

5.2.2 Menjelaskan ketentuan azan dan iqamah

5.2.3 Mengaplikasikan azan dan iqamah ketika

akan salat

 1. Azan

Setiap tiba waktu salat kita akan mendengar azan dikumandangkan. Azan secara bahasa artinya seruan, panggilan, pemberitahuan atau ajakan. Azan merupakan pemberitahuan bahwa waktu salat fardu telah tiba.

Azan disyariatkan pertama kali pada tahun ke satu Hijriyyah. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Di masa Rasulullah, orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabbah. Dia adalah seorang hamba sahaya yang disiksa oleh majikannya karena masuk Islam. Tubuhnya ditelentangkan di padang pasir dan ditindih dengan batu besar. Akhirnya dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As Siddiq. Bilal adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki suara sangat merdu, maka setelah merdeka dia diberi tugas oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan pada setiap waktu salat telah tiba.

Hukum mengumandangkan azan adalah sunah, meskipun demikian kita tidak boleh menganggap ringan azan karena azan memiliki beberapa keutamaan.

Rasulullah bersabda:

قال رسول الله اذا اذن المؤذن اذبر الشيطان

Artinya: Berkata Rasulullah, “ketika azan dikumandangkan maka setan menjauh”.

Mengumandangkan azan hukumnya sunah. Bagi yang mendengarkan azan juga disunahkan untuk menjawabnya dengan menirukan lafaz yang dibaca oleh muazin namun hanya dibaca sekali. Khusus untuk lafaz “hayya ‘alas salah” dan lafaz “hayya ‘alal falah” lafaz jawabannya adalah “la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil azim”. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasul berikut ini:

قال رسول الله اذا سمعتم النداءفقولوا مثل ما يقول المؤذن

Artinya “Berkata Rasulullah, ketika kalian mendengar azan maka jawablah seperti yang diucapkan oleh muazin.

سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله

Artiny: Kecuali kalimat hayya yang dua (hayya ‘alas salah dan hayya ‘alal falah) maka jawablh la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim

Di bawah ini adalah lafaz:

Bacaan muazin (yang azan)

Jawaban mustami’ (yang mendengar)

الله اكبر الله اكبرΧ2

Allahu akbar

(Allah Maha Besar)

الله اكبر الله اكبرΧ2

Allahu akbar

(Allah Maha Besar)

اشهد ان لا اله الا الله2Χ

Asyhadu an la ilaha illallah 2X

(aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah)

اشهد ان لا اله الا الله2Χ

asyhadu an la ilaha illallah 2x

(aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah)

اشهدان محمدا رسول الله2Χ

Asyhadu anna muhammadan rasulullah 2X

(aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah)

اشهدان محمدا رسول الله2Χ

asyhadu anna muhammadan rasulullah2x

(aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah)

حي على الصلاة2Χ

Hayya alal salah 2X

(mari kita salat)

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil ‘azim 2x(tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung)

حي على الفلاح2Χ

Hayya alal falah 2X

(mari mencapai kemenangan)

لا حول ولا قوة الا بالله علي العظيم

la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil ‘azim

(tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah)

الله اكبر الله اكبر

Allahu akbar

(Allah Maha Besar)

الله اكبر الله اكبر

allahu akbar 2x

(Allah Maha Besar)

لا اله الا الله

Lailaha illallah 1X

(Tiada Tuhan selain Allah)

لا اله الا الله

la ilaha illallah 1x

(Tiada Tuhan selain Allah)

Berdasarkan riwayat yang dituturkan oleh Imam Ahmad, azan subuh memiliki bacaan tertentu yang membedakan dengan azan salat lainnya, yaitu setelah lafaz حي على الفلاح ditambah satu bacaan lagi. Lafaz tersebut adalah sebagai berikut:

Bacaan muazin (yang azan)

Jawaban mustami’ (yang mendengar)

الصلاة خير من النوم

assalatu khairun minan naum

(salat itu lebih baik dari pada tidur)

صدقت وبررت وانا على ذلك من الشاهدين

Sadaqta wa bararta wa ana ‘ala zalika minasy syahidin

(Kebenaran dankeberkahan dan aku atas yang demikian adalah termasuk orang-orang yang menyaksikan)

Adapun setelah muazin mengumandangkan azan, kita disunahkan membaca doa sesudah azan. Lafaz doa sesudah azan adalah sebagai berikut:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمةاتى سيدنا محمداالوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محموداالذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

Allahumma rabba hazihid da’watit tammati wassalatil qaimati ati sayyidina muhammadanil wasilata wal fadilah wasy syarafa waddarajatal ‘aliyatarrafi’ah wab’ashu maqamam mahmudanil lazi wa’adtahu innaka la tukhliful mi’ad.

“Ya Allah pemelihara seruan dan salat yang tegak ini. Berikanlah kepada Nabi Muhammad karunia, wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang luhur dan tinggi. berikanlah kepadanya kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya karena sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji.”

 1. IQAMAH

 

Bila salat jama’ah sudah akan dimulai maka dibacakan iqamah. Iqamah berasal dari bahasa arab “qama” yang artinya berdiri. Iqamah adalah pemberitahuan bahwa salat jama’ah akan segera dimulai. Azan dan Iqamah hukumnya ada yang mengatakan sunnah tapi juga ada yang mengatakan fardhu kifayah. Jika iqamah sudah dikumandangkan maka para jamaah harus segera berdiri dan menata saf. Lafaz iqamah hampir sama dengan lafaz azan. Perhatikan lafaz iqamah di bawah ini!

 • الله اكبر الله اكبر

Allahu akbar, Allahu akbar

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar”

 • اشهد ان لا اله الا الله

Asyhadu an lailaha illallah

“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah”

 • اشهدان محمدا رسول الله

Asyhadu anna muhammadan rasulullah

“Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”

 • حي على الصلاة

Hayya ‘alas salah

“Mari menuju salat”

 • حي على الفلاح

Hayya ‘alal falah

“Mari mencapai kemenangan”

 • قد قامت الصلاة2Χ

Qad qamatis salah 2X

“Sungguh salat telah didirikan”

 • Ø      الله اكبر الله اكبر

Allahu akbar, Allahu akbar

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar”

 • Ø      لا اله الا الله

La ilaha illallah

“Tiada Tuhan selain Allah”

Setelah lafaz iqamah selesai dikumandangkan, kita disunahkan membaca doa sebagai berikut:

اقامها الله وادامهاوجعلنى من صالحي اهلها

Aqamahallahu wa adamaha wa ja’alani min salihi ahliha.

“Semoga Allah mendirikan salat itu dengan kekal dan semoga juga Allah menjadikan aku termasuk di antara golongan (orang-orang) sebaik-baik ahli salat.”

Perbedaan azan dan iqamah:

 • Azan dibaca jika waktu salat telah tiba sedangkan iqamah dibaca saat salat jama’ah akan dimulai.
 • Lafal azan dibaca dua kali-dua kali kalau iqamah cukup dibaca sekali.
 • Azan hanya boleh dikumandangkan laki-laki kalau iqamah boleh dikumandangkan perempuan.
 • Azan dibaca nyaring dan lamban kalau iqamah agak cepat.
 • Dalam iqamah terdapat lafal “qad qamatis salat 2 x” kalau dalam azan tidak.

Syarat Muazin:

 1. Laki-laki
 2. Beragama Islam
 3. Mumayyiz
 4. Disunahkan dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil

UJI KOMPETENSI

I.    Berilah tanda silang  (x )  pada jawaban a, b, c atau  d  di depan jawaban yang paling benar!

 1. Secara bahasa azan berarti … .

a. ajaran                                              c. seruan

b. titipan                                             d. bacaan

 1. Seruan sebagai tanda bahwa salat akan segera dimulai disebut … .

a. iqamah                                            c. salawat

b. azan                                                            d. qira’ah

 1. Orang yang mengumandangkan azan disebut … .

a. muamar                                           c. muazin

b. mualaf                                            d. mumayiz

 1. Hukum mengumandangkan azan ada yang mengatakan fardu kifayah namun ada pula yang menghukumi … .

a. fardu ’ain                                        c. mubah

b. makruh                                           d. sunah

 1. Salah satu syarat muazin adalah … .

a. laki-laki                                           c. berakal

b. dewasa                                           d. beriman

 1. Sebelum mengumandangkan azan sebaiknya muazin melakukan … .

a. salat                                                            c. zikir

b. wudu                                              d. berdoa

 1. Hayya ’alal falah artinya … .

a. Allah Maha Besar                           c. mari mencapai kemenangan

b. Mari kita salat                                 d. tiada Tuhan selain Allah

 1. Syahadatain dibaca dalam azan sebanyak… kali.

a. 1                                                      c. 3

b. 2                                                     d. 4

 1. Seorang budak yang menjadi muazin di zaman Rasulullah adalah … .

a. Bilal                                                c. Bai’at

b. Balad                                              d. Burhan

 1. Hayya ’alal salah artinya … .

a Allah Maha Besar                            c. mari mencapai kemenangan

b. Mari kita salat                                 d. tiada Tuhan selain Allah

 1. Azan dikumandangkan dengan suara … .

a. halus                                               c. nyaring

b. pelan                                               d. keras

 1. Assalatu khairum minan naum dibaca saat azan … .

a. zuhur                                               c. magrib

b. asar                                                 d. subuh

 1. Assalatu khairum minan naum artinya salat lebih baik dari pada… .

a. makan                                             c. tidur

b. bekerja                                            d. bermain

 1. Jika azan telah dikumandangkan kita harus segera … .

a. berdiri                                             c. bermain

b.berwudu                                          d. berlari

 1. Dalam azan takbir dibaca … kali.

a. 4                                                      c. 6

b. 5                                                     d. 7

 1. Posisi yang benar saat muazin mengumandangkan azan adalah … .

a. duduk                                             c . tiduran

b. berdiri                                             d.  jongkok

 1. Saat mengumandangkan azan muazin menghadap ke … .

a. imam                                               c. kiblat

b. mimbar                                           d. makmum

 1. Ketika kita mendengar azan maka yang kita lakukan adalah …

a. menjawab                                       c. diam

b. menirukan                                       d. cuek

 1. Jawaban untuk lafaz allahu akbar adalah… .

a. asyhadu anla ilaha illallah               c. la haula wala quwwata illa billah

b. la ilaha illallah                                 d. allahu akbar

 1. Jawaban untuk lafaz hayya ’alal falah adalah… .

a. asyhadu anla ilaha illallah               c. la haula wala quwwata illa billah

b. la ilaha illallah                                 d. allahu akbar

 1. Jawaban untuk lafaz la ilaha illallah adalah … .

a. asyhadu anla ilaha illallah               c. la haula wala quwwata illa billah

b. la ilaha illallah                                 d. allahu akbar

 1.  Allahu akbar artinya … .

a. Allah Maha Besar                           c. mari mencapai kemenangan

b. mari kita salat                                 d. tiada Tuhan selain Allah

 1. Jawaban untuk hayya ’alal falah adalah … ..

a. Allah Maha Besar                           c. mari mencapai kemenangan

b. Mari kita salat                                 d. tiada Tuhan selain Allah

 1. La ilaha illallah artinya … .

a. Allah Maha Besar                           c. mari mencapai kemenangan

b. Mari kita salat                                 d. tiada Tuhan selain Allah

 1. Rasulullah bersabda bahwa ketika azan dikumandangkan maka setan … .

a. menjauh                                          c.   melawan

b. mengecil                                         d.   menjelma

 1. Setelah muazin selesai mengumandangkan azan maka kita disunahkan untuk … .

a. salat sunah                                      c.   bersujud

b. membaca doa                                 d.   berzikir

 1. Allahumma rabba hazihidda’watit tammah adalah … azan.

a. lafaz                                                c.   doa

b. syair                                                d.   bacaan

 1. Iqamah dikumandangkan ketika salat akan … .

a. diakhiri                                           c.  dimulai

b. selesai                                             d. dibatalkan

 1. Iqamah dikumandangkan dengan suara … .

a. nyaring                                            c.   keras

b. pelan                                               d.   cepat

 1. Lafaz azan dibaca 2 kali sedangkan lafaz iqamah dibaca … kali.

a. 1                                                      c.   3

b. 2                                                     d.   4

 1. Perbedaan azan dan iqamah adalah pada lafaz … .

a. asyhadu anla ilaha illallah             c. qad qamatis salah

b. la ilaha illallah                               d. allahu akbar

 1. ”Sungguh salat telah didirikan” adalah arti dari lafaz … .

a . asyhadu anla ilaha illallah              c. hayya ’alas salah

b. qad qamatis salah                           d. allahu akbar

 1. Lafaz iqamah dikumandangkan … azan.

a . sebelum                                          c. bersamaan

b . sesudah                                         d. ketika

 1. Orang yang mengumandangkan iqamah sebaiknya adalah orang yang menjadi …

a . muazin                                           c. makmum

b . imam                                             d. khatib

 1. Lafaz yang dibaca setelah qad qamatis salah adalah … .

a . asyhadu anla ilaha illallah              c. hayya ’alas salah

b. hayya ’alal falah                             d. allahu akbar

II.   Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang singkat dan benar!

 1. Lafaz yang pertama diucapkan saat azan adalah … .
 2. Azan dikumandangkan saat waktu     …         telah tiba.
 3. Muazin adalah orang yang mengumandangkan … .
 4. Lafaz la ilaha illallah dibaca   …   kali dalam azan.
 5. Ketika mendengar azan dikumandangkan kita disunahkan untuk … .
 6. Azan hanya boleh dikumandangkan oleh orang … .
 7. Lafaz azan yang berbeda adalah azan untuk salat … .
 8. Tanda bahwa salat akan segera dimulai adalah dikumandangkannya … .
 9. Lafaz la ilaha illallah dibaca setelah lafaz … .
 10. Hayya ’alal falah artinya mari mencapai … .

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan lengkap dan benar!

 1. Apakah yang dimaksud dengan azan?

_____________________________________________________________

 1. Tulislah lafaz yang membedakan antara azan subuh dan azan lainnya!    _____________________________________________________________
 1. Tulislah lafaz azan yang ke tiga!

_____________________________________________________________

 1. Sebutkan 3 syarat menjadi muazin!

_____________________________________________________________

 1. Sebutkan 3 perbedaan antara azan dan iqamah!

_____________________________________________________________

2 comments on “AZAN DAN IQAMAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s